ข้อมูลโรงเรียนสถาบันสอนตัดเสื้อ - เสริมสวย และออกแบบเสื้อชั้นสูงกรรณิการ์ คือโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมาตรา15(2) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2526 โดย อาจารย์ เอกปรียา สันตสว่าง  ที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นสูงจากฝรั่งเศส 

( ESMOD GUERRE - LAVIGNE - สถาบันกาลวิน ปารีส ฝรั่งเศส )  ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

 -  CERTIFICAT Ecole priv'ee de Mode'listes-Stylistes  ( สาขาการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง )

 -  CERTIFICAT Ecole Technique prive'e  d'esthetique Cosme'tique de L'e'toile ( สาขาการเสริมสวย )

ด้วยประสบการณ์การสอนมาแล้วกว่า 23 ปี ของโรงเรียน เราได้ผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพนี้อย่างมากมาย.

ปรัชญาและปณิธาน

 "  พัฒนาตน  พัฒนาอาชีพ   พัฒนาสังคม "

จากปรัชญาดังกล่าวนี้พัฒนาขึ้นเป็นนโยบายหลักของโรงเรียน

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน, ทักษะ,  เทคนิควิธีการ ให้ได้มาตรฐานสากล
    และปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากร และ นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
    เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างมั่นคง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

4. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ความสามารถพัฒนาสังคม

 ผลการดำเนินงาน

•  โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น สถานศึกษาเอกชน ประเภทวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าและเสริมสวย
    จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2535 

•  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน (15) 2
    จาก คุรุสภา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538

•   ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
    ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539

•  โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น การตัดชุดวิวาห์ยอดเยี่ยม ผลงานของนักเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า
    จากงานมหกรรมการเฉลิมฉลองและงานวิวาห์นานาชาติ ณ ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า
    รัชโยธิน พ.ศ. 2540

•  ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้เสียสละเพื่องานของคุรุสภากรุงเทพมหานคร
   สาขากลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ พ.ศ. 2541

 

                 

โรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวยกรรณิการ์  สถาบันสอนตัดเสื้อ – เสริมสวยและออกแบบเสื้อชั้นสูง

97-99 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel. 02-7340890 , 02-3780169 Fax. 02-7340891 

Language Swicher